Vision vs Mission

This morning, as I was having tea with dear high school friends of mine we were talking about missions, nations, farming, business, and life, and got asked: “How do you overcome the challenges of living in a country where you are, for all intents and purposes, an outsider — coming from a different cultural background, having to learn a third and fourth language and having few local friends?”

Sioma, Western Zambia.

The truth is: after a while the adventure wears off, living in a tent in the wilderness loses its charm, you long for simple fellowship where your stories, your language, and your culture does not have to be contextualized.

The one thing that is un-negotiable is that you cannot limit your obedience to the call of God on your life to the physical and spiritual challenges you face. And yes — that’s easier said than done.

The minute we start relying on our own capacity — to make friends, to learn the local language, to disciple, to provide, to find practical solutions, we will become exhausted.

When we serve the mission, without serving the vision, we’re not expanding the Kingdom, we’re simply ticking off a To-Do List.

Fulfilling the call of God on our lives may look different from person-to-person, and there’s certainly no guideline or manual on how to do that, other than walking in obedience to Holy Spirit.

— C. G.

So, while the physical (and spiritual) challenges of foreign missions can become overwhelming (even if only for a moment), what drives me is not my own sense of comfort, the familiarity with which I cultivate friendships, the types of food I eat, or the language I worship in.

The turn-off to Rapid 14, Livingstone, Zambia

There are SO many things worth celebrating and testifying about — it certainly isn’t a giant chunk of “suffering for the Lord” — and perhaps fulfilling the mission doesn’t come with a manual, but serving the vision is always rewarding!

The Mission might be to make disciples.
But the Vision will lead you to those who have ears that are ready to hear, and hearts that are open to receive.

The Mission might be to develop sustainable agricultural practices.
But the Vision is to look at the wilderness and see the harvest when the ground has not yet be worked, and the seed has not yet been sown.

The Mission might be to raise financial partnerships.
But the Vision is to walk in faith that God is your source and provider, and that every partnership is an extension of the Kingdom.

The Mission might be to reach those who have not yet had the opportunity to hear the Gospel.
The Vision will inspire you to find cultural and physical and spiritual solutions; to do whatever it takes to translate the Kingdom into practical Good News.

All this to say, that being a missionary isn’t one simple thing.
It’s not a job description or a title.
It’s to be whatever you need to be, wherever you need to be, to show up, to preach the Kingdom, to serve the Vision, and to walk in obedience.

It’s as simple, and as complicated, as that.

“This is what the Sovereign Lord says to these bones: I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin, I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.”

— Ezekiel 37:5

vyf brode en twee visse

Ons was op Ekspedisie in Simwatachela Chiefdom in Zambië. Ekspedisies is Evangelie-uitreike van twee weke lank, waar ons met die DAF-vragmotor in die bos kamp met basiese toerusting. Ons het ongeveer 7 ure lank gery om in Mafuta village uit te kom waar ons net buite die dorpie gekamp het.  Ons was hier om met die plaaslike kerke te werk, van huis-tot-huis te besoek en die Evangelie te deel.

Ekspedisies is geleenthede om verhoudings te bou en die Evangelie een-tot-een te deel.

Ekspedisies is opwindend! Tydens huis-tot-huis besoeke hoor baie mense die Evangelie vir die eerste keer. Zambië staan ​​bekend as ‘n Christelike nasie, maar die werklikheid is dat die kerke gebuk gaan onder valse godsdiens en leerstellings, en die goeie nuus van die Koninkryk was nog nooit gepreek nie. Verhoudinge met plaaslike leiers en pastore is een van die grootste geleenthede om hulle uit die Woord te bemoedig. By baie van hierdie bos-kerke waar ons aan doen, vind ons dat die hoof pastoor of leeraar nie eers ‘n Bybel besit nie, en wanneer hulle wel ‘n Bybel besit, is dit gewoonlik nie in een van die stamtale wat in daardie spesifieke area gepraat word nie.

Na Bybelstudie (ons het 14h00 by die skool ontmoet), kom ons terug kamp toe om aandete voor te berei voor die nag-vergadering (wat om 19h00 sou begin).

Ek was besig om aandete voor te berei toe Kati en Trenton vra of ons nog 5 gaste vir aandete kon akkommodeer.

Ek was weliswaar huiwerig om ja te sê. Ons het ordentlike porsiegroottes vir elke maaltyd uitgewerk, maar aangesien ons span meestal bestaan ​​uit jong mans (wat die eet soos kommandowurms), is daar raar tweedeporsies of oorskied.

Kati het gevra, “Kan ons meer mense voer?” En ek het gesê: “Miskien. As ons nou begin bid. ”

Eenvoudige gemeenskapsvergaderings lyk dikwels so: in die skadu van ‘n boom, ons deel die Woord en bou ons verhoudings.

Ek het onmiddellik gevoel hoe die Heilige Gees my berispe vir my selfsug.

Ons was moeg en honger, en ons het ‘n bietjie span tyd nodig gehad voordat ons na die nag-byeenkoms sou gaan, en nou het ons 5 ekstra gaste en verskeie kinders wat opgedaag het, wat verwag om gevoed te word, en ons span tyd sou opneem.

Die Heilige Gees het my herinner aan hierdie gedeelte uit Hebreërs 13: 2 – “Moenie vergeet of verwaarloos of weier om gasvryheid aan vreemdelinge uit te reik nie (in die broederskap) – vriendelik, hartlik en genadig, deel die gemak van u huis en doen u deel vrygewig ], want daardeur het sommige engele vermaak sonder om dit te weet. ”

Ons gaste het al die pad van ‘n naburige dorp af gestap — 13km. Hulle het almal hierheen geloop om die Bybelstudie by te woon, en hulle wou vir die nag-byeenkoms bly. Hulle het so ver gestap omdat die Boodskap wat ons gebring het vir hulle belangrik was om te hoor!

Tog was ons bekommerd dat ons hulle nie sou kon voed nie, en dat ons eie gemak sou ly? Belaglik, nie waar nie?

Ek het my herinner aan die offer wat ‘n jong seuntjie na Jesus gebring het toe vyfduisend mans (en baie vroue en kinders) bymekaar was om Hom te hoor preek. Dit was ‘n eenvoudige offer: vyf brode en twee visse.
En dit het die menigtes gevoed.

Hoe moet ons die Gees voed as ons nie die liggaam voed nie, en vice versa?

Ons Westerse skeptisisme het daartoe gelei dat ons hoër heinings gebou het in plaas van langer etenstafels. Ons is bang dat as ons een aand vyf besoekers en ‘n paar kinders voed, dat die hele village die volgende aand by die voorstoep sal regstaan ​​en aalmoese en kos verwag.

Ja, ons wil nie ‘n ingesteldheid of ‘n verwagting van afhanklikheid skep nie, maar is ons so selfsugtig dat ons nie kan deel wat ons het met diegene wat dit nodig het nie?

Ons het gisteraand ontbytburritos vir aandete gehad, en nadat ons gaste, bedieningsvennote en die hele span bedien is, en elkeen ‘n tweede keer kos gekry het, was daar nog ‘n burritos oor wat ek toe aan die kinders buite ons kamp gegee het.

Ekspedisie in Simwatachela Chiefdom, Zambië

Hoe sal ons ooit God se voorsiening kan uitput?

Matteus 6 sê dat ons nie hoef te bekommer oor wat ons sal eet of drink of dra nie, dat môre vir homself sal sorg. Dit is egter wat ons daaglikse lewe vul: ons werk hard sodat ons geld kan spaar om meer dinge te koop en meer plekke te gaan en vooruit te beplan en beter dinge te kan bekostig. En hoewel daar niks verkeerd daarmee is om spaarsamige rentmeesters te wees nie, is ek verbaas dat hierdie mense wat in modderhuise woon, omring deur bosse aan alle kante, wat 7 jaar laas ‘n goeie oes gehad het, deel wat hulle het met ‘n hele gemeenskap, hulle kla nie of hou nie terug wanneer hulle hul nshema moet deel met Westerlinge wat dink dat dit aaklig smaak sonder sout of sous nie.

Maar hier is diegene wat die minste het, die gewilligste om te deel.

Nadat ek byna 40 mense op ‘n 25-porsie begroting gevoed het, was ek herinner aan hierdie gedeelte van Kolossense (hier onder).

Laat ons ALTYD gereed wees om te bedien, te dien, te deel, ‘n antwoord te gee vir die hoop op Christus wat binne ons is!

“Wees ernstig en ongeduldig en standvastig in u gebed [lewe], wees [albei] waaksaam en bedoel [met u danksegging] met danksegging. En bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons ‘n deur kan oopmaak vir die Woord (die Evangelie), om die verborgenheid rakende Christus (die Messias) te verkondig op grond waarvan ek in die gevangenis is; Dat ek dit volledig kan verkondig en dit duidelik maak [praat met vrymoedigheid en openbaar daardie raaisel], net soos my plig. Gedra julle verstandig [leef verstandig en met oordeelkundigheid] in jul verhouding met die buite-wêreld (nie-Christene), maak die beste van die tyd gebruik en benut (koop op) die geleentheid. Laat u toespraak te alle tye genadig wees (aangenaam en oorweldigend), gekruid [soos dit was] met sout, [sodat u nooit kan verloor nie] om te weet hoe u iemand moet antwoord [wat ‘n vraag aan u stel] . “
– Kolossense 4: 2-6

a simple offering

We were out on Expedition in Simwatachela Chiefdom in Zambia. A bare-bones two-week ministry trip in which we drove 7 hours with the DAF truck and set up camp in the bush just outside Mafuta village. We were here to work with the local churches, visit from home-to-home, and share the Gospel.

Expetitions are bare-bones opportunities to build relationships and share the Gospel one-on-one.

Expeditions are exciting! During home-to-home visits, many people hear the Gospel for the first time. Zambia is known as a Christian nation, but the reality is that its churches are weighed down by false religion and doctrine, and the Kingdom has never been preached. Building relationships with local leaders and pastors is one of the greatest opportunities to encourage them from the Word.

After Bible Study (we met at the school at 14h00), we came back to camp to prepare dinner before the night meeting (which was scheduled to start at 19h00).

I was halfway into preparing dinner when Kati and Trenton asked whether we could accommodate 5 more guests for dinner.

Admittedly, I was reluctant to say yes. We had worked out decent portion sizes for each meal, but since our team is made up of mostly college-age young men (who eat their weight’s worth), there are hardly any seconds or leftovers.

Kati asked, “can we feed more people?” And I said, “Maybe. If we start praying now.”

I immediately felt convicted by Holy Spirit for my own selfishness.

Simple fellowship meetings often look like this — gathered in the shade of a tree we share the Word and build relationships.

We were tired and hungry, and we needed some team time before heading into the night meeting, and now we had 5 extra people, and multiple kids, who had shown up, expected to be fed, and would impose on our team time.

Holy Spirit reminded me of this passage from Hebrews 13:2 — “Do not forget or neglect or refuse to extend hospitality to strangers [in the brotherhood–being friendly, cordial, and gracious, sharing the comforts of your home and doing your part generously], for through it some have entertained angels without knowing it.”

Our guests were from a village 13km away. They had all walked here to attend the Bible Study, and they wanted to stay for the night meeting.

Yet, we were worried that we wouldn’t be able to feed them, and that our own comfort would suffer? Ridiculous, right?

I was reminded of the offering a young boy brought to Jesus as five thousand men (and many women and children) were gathered to hear Him teach. It was a simple offering: five loaves, and two fish.
And it fed the multitudes.

How are we to feed the Spirit, if we do not feed the flesh, and vice versa?

Our Western scepticism has lead us to build taller fences in stead of longer dinner tables. We’re afraid that, if we feed five visitors and some kids the one evening, that the next evening, the whole village will line up at the doorstep, expecting handouts and food.

Yes, we don’t want to create a mindset or an expectation for dependency, but are we so selfish that we cannot share what we have with those who need it?

We had breakfast burritos for dinner last night, and after our guests, ministry partners and entire team had been served, and EVERYONE had a second helping, there were still some left, which I then gave to the kids standing around outside our camp.

Who are we to think that we can ever out-give God?

Matthew 6 says that we are not to worry about what we will eat or drink or wear, that tomorrow will take care of itself. Yet, this is what consumes our day-to-day: we work hard so that we can save money to buy more things and go more places and plan ahead and afford better stuff. And, though there’s nothing wrong with being frugal stewards, I’m amazed that these people, who live in mud houses, surrounded by bush on every side, who haven’t had a good harvest in 7 years, who share what they have with an entire community, do not grumble or complain or hold back when they have to share their nshema with Westerners who think it tastes terrible without salt or relish.

Yet, here, those who have the least are most eager to share.

As I was feeding nearly 40 people on a 25-person budget, I was reminded of this passage from Colossians (here below).

Let us ALWAYS be ready to minister, to serve, to share, to give an answer for the Hope of Christ that is within us!

“Be earnest and unwearied and steadfast in your prayer [life], being [both] alert and intent in [your praying] with thanksgiving. And at the same time pray for us also, that God may open a door to us for the Word (the Gospel), to proclaim the mystery concerning Christ (the Messiah) on account of which I am in prison; That I may proclaim it fully and make it clear [speak boldly and unfold that mystery], as is my duty. Behave yourselves wisely [living prudently and with discretion] in your relations with those of the outside world (the non-Christians), making the very most of the time and seizing (buying up) the opportunity. Let your speech at all times be gracious (pleasant and winsome), seasoned [as it were] with salt, [so that you may never be at a loss] to know how you ought to answer anyone [who puts a question to you].”
— Colossians 4:2‭-‬6

producing hope

Dear team — friends, family, kingdom partners, co-labourers, mountain movers!

I truly appreciate each of you!
I know that, for many, these are strange times and I want to encourage you that there is grace for that — grace for figuring out a rhythm to life.

Here is an incredibly encouraging message from our Director of International Operations, Jessi Schwertfeger:

https://open.spotify.com/episode/0EKabZe9chF3B4NUtqcdgI?si=O9g_g398R3eNIY_RUnoA2g

Or find it here:

https://podcasts.apple.com/za/podcast/gospel-grit/id1484215436?i=1000473699330

“Moreover [let us also be full of joy now!] let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance.

And endurance (fortitude) develops maturity of character (approved faith and tried integrity). And character [of this sort] produces [the habit of] joyful and confident hope of eternal salvation.

Such hope never disappoints or deludes or shames us, for God’s love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit Who has been given to us.”

‭‭— Romans‬ ‭5:3-5‬ ‭AMPC‬‬

As always, I invite you to let me know how I can pray for you!

Love in Christ,
Cornelia
🇨🇩💜🌻

#runwildlivefree

Marching on

Friends! Family! Kingdom partners!

Here’s an update on the past few weeks’ events in February, spilling into March!

Marching on
I saw this post online earlier, and OH! What a privilege it is to be a labourer in this harvest!

Thank you for labouring with me in the Nations so that every man from every tribe and every tongue may hear the Good News of the Gospel!

#runwildlivefree

2018/19 end of year report

For Christ, we communicate
the Gospel emphasizing the new
creation to forgotten people groups
in order to transform the most
remote places on earth, by making
disciples and developing leaders.
Team in Timor-Leste

from the CEO

2018 will be most remembered for three things: we graduated the largest AMT classes so far; our full-time team nearing 200; and the Kalene Hill mission in Central Africa coming under our administration. These were just a few highlights for our team in 2018.

Since it began in 2007, we have never graduated as many students from Advanced Mission Training (AMT) in a single year as we did in 2018. Fifty-one students attended our two AMT courses this year, and thirty one joined our full-time staff. With this increase in staff from the trainings, our team is nearing 200 and is positioned to grow more in future years with the addition of a third AMT class running in 2019 at our Mozambique base.

Another highlight of 2018 was our new administration of Kalene Hill. Receiving Kalene Mission into our administration was a big deal for me personally. Kalene was founded by Pentecostal missionaries out of the Welsh Revival in the early 1900s, becoming a hub for many great endeavors into Central Africa over the last century. Britain valued the land so much that they included it in the British colonial territories, calling it the “Finger of God.” As we agreed to take Kalene, I felt it was like a changing of the guard in Britain.

We feel so humbled that God would allow us to continue that work, which was founded by great men and women of God, who gave their lives and were buried there. The team experienced wins all over the world.

We expanded in Brazil with the purchase of two house boats on the Amazon River. We accomplished a successful reconnaissance of Malawi, with a strategy approved for full-time staff to launch. Our Congo team was awarded five-year visas in Katanga province, DR Congo. Land has been given and paperwork approved for new bases in Zambezi and Mwunilunga in Northwest Zambia, and building has begun. We finished the repairs of the base in Mozambique, and we are also excited to have missionaries living in an undisclosed country in South East Asia.

At the end of 2018, Overland has an established presence in Zambia, Angola, DR Congo, Tanzania, Mozambique, Morocco, the Middle East, Cambodia, South East Asia, Brazil, the UK, Holland, and the United States. In addition, our short-term teams are visiting several other nations.

Next year, we will be registering our organization in Malawi and pioneering into Mauritius, Madagascar, and Panama. As we near 200 staff, continue to grow our AMT program, and see the Lord’s blessing, our influence and the power of the Gospel will continue to spread to the most unreached people in the world.

Philip and Sharon Smethurst; CEO and Founders

sector management: DR Congo

The Democratic Republic of Congo (DRC) is one of those African nations that stirs the imagination. The DRC lies at the heart of the continent, encompassing an area approximately 1/3 the size of the continental United States.

The Congo is a land full of biodiversity and natural beauty. The second largest rain forest in the world dominates the landscape, covering over 50% of the country. With a population of 84 million people and 56% of them living in rural areas, it is easy to see the need for the Gospel in the remote areas of this nation. Overland Missions has been working for almost a decade, attempting to establish a base in DR Congo.

Last year, that dream became a reality when our team established a base in the southeastern city of Likasi. That first year taught our team the importance of building local relationships and our glaring need for language training. The DRC is a country with approximately 242 tribal languages. As a team, we decided that the first part of 2018 must be spent in language school. This training has given us a solid foundation of French. In September of 2018, we returned to Congo.

During the limited time we have been in the DRC, we have focused on relationships. Due to the long history of political and social unrest in the country, many people are suspicious of outsiders. This suspicion raises many barriers that have to be navigated and overcome by building sincere, trusting relationships. Our team has focused on nurturing the relationships that we began last year. These include government, church, tribal, and civil leaders. Ministry here is about laying a strong foundation for the future. The people are receptive to teaching, and we believe the truth which we are ministering will result in future open doors for God’s glory.

click HERE to see the End Of Year Report

sector management: Mozambique

Our Mozambique team established a legal ministry presence within Inhambane province, allowing us to officially minister the Gospel to Mozambicans. After great government resistance, the aftermath of a cyclone and ministry setbacks in 2017, the first months of our year were set on rebuilding. We rebuilt our base, re-established our ministry paperwork, and welcomed our first 3-week expedition.

Perseverance has been our closest friend and the faithfulness of God our anchor. He has established our feet throughout the year, and the fruit of our labor has been proven sweet. While we have yet to establish our sector presence, we have established strong relationships with a local pastor and church body, and have jumped quickly into routine ministry alongside them. These relationships have opened several doors, many of which we explored on our first expedition.

Most locations have few or no churches established, and are heavily oppressed by witchcraft. In just a few weeks, the Gospel was shared in areas like Linga Linga where people now live free from bad dreams and night terrors. After we left, many in the village came together to start their own church. Why? “We no longer suffer at night with bad dreams. Since you prayed for us, we can sleep. The message you brought had to be true! What else can we do now but start a church in the name of your God?” We look forward to returning to Linga Linga and raising local leaders through discipleship.“Perseverance has been our closest friend & the faithfulness of God our anchor.

Divine Appointments

On our first Expedition to Sekute, Vanessa met up with some locals at one of the churches they were ministering at. This is her testimony of Divine Appointments, and how chance-exchanges lead to powerful transformation.

If you’re interested in full-time missions as a career, check out http://www.overlandmissions.com, and sign up for Advanced Missions Training, or join us on Expedition.

this beautiful [home]

In the busy season, Rapid14 is home to over 100 missionaries, AMT students, and expedition members.

The Main Centre on Rapid 14 is an all-in-one dining hall, church, living room, recreational centre, and sometimes, classroom.

It overlooks the gorgeous cliffs of Rapid 14, the fourteenth rapid from the Victoria Falls, and many missionaries working in the continent of Africa, and other parts of the world where Overland Missions are based, call this HOME.

Jessi Schwertfeger, co-Director of International Operations, recently shared this amazing story regarding ‘home’ on Overland Missions‘s first ever official podcast: click HERE to give it a listen!

This is home

Nomads, Missionaries, World Changers, Expats — terms we use to describe some aspect of what it means to live in a culture, a country or a nation that is not native to you. Kids grow up in multi-lingual and multi-cultural environments, and we often have to learn new languages.

We adapt to the ‘difference’ between this new ‘home’ and wherever we grew up. It might be something as insignificant as not having network coverage when you’re out in the bush, or it might be something ‘big’ like living within a 7-hour drive from your nearest grocery store.

So, what makes Home, ‘home’? I believe the answer is TEAM, and by team I mean family. In Overland Missions we are surrounded by a network of amazing people who provide spiritual, physical, emotional and real-time support. No matter where you are in the world, you’ll never be ‘alone’.

When I was very young, my understanding of ‘a missionary’ was based on the cork board with the world map at the back of the church. In some obscure little corner, there would be a picture of an unknown farce, ID-photo sized, and a red ribbon connecting the picture to some remote area on the world map. And then, once a year, there would be a special offering to help out the poor missionary who’s probably living under a bush, starving, in some Unknown Country.

This is not what HOME is to missionaries, though.

For Overland Missions’s family, ‘home’ begins on Rapid 14.

Home means team, and team means family

Rapid 14 is the headquarters for Overland Missions in Africa and all the work that happens on this beautiful continent.

It is here where Expedition trucks are built, torn apart, and re-built. It is the admin office that’s in constant communication with America to make sure there are enough funds ready to get the work done. It’s the dining room that feeds thousands every year. It’s the 5-star view that attracts government officials and local friends daily. And yet, it is so much more!

Prayer Point offers a quiet look-out over the rapids. Far below, one often see rafters passing through the rapids. And, if you’re fortunate enough, Marty (our first zebra!) will join you for some quiet time.

It’s the place that’s quiet enough to hear God speaking nations into your heart, yet loud enough to often hear singing from across the property. It’s a place where mothers homeschool their children; where couples fall in love and start their life together; and where friendship looks more like family.

It’s where words like “can’t” and “won’t” are replaced with “let’s make a plan.” Rapid 14 has seen birthday parties stop to pray for a friend in need and prayer meetings break out into dance parties. There are barefoot children growing up together, countless meals eaten together, and tears and laughter exchanged-together. It’s a place that takes seriously the words “go into all the world, preach the gospel and make disciples” and makes dreams a reality.

Rapid 14 is the home that welcomes and refreshes weary travellers and sends them out again ready to win the nations for Christ.

advanced mission training

spiritually and practically equipping missionaries
Advanced Mission Training

3-MONTH TRAINING

AMT is the gateway to enter into a career in missions with Overland Missions. It is a course designed to equip people with the tools to take the Gospel anywhere in the world and make a sustainable impact. The class consists of 17 subjects that are a mixture of classroom learning and practical field exercises. For three months you will live fully immersed in a missions style environment with full-time missionaries. You will be part of a team of 20-30 people who are of like mind and faith and are all there to reach the world with the Gospel of Jesus Christ. You will experience a unique and challenging missionary training course that will prepare you to handle

any road…any load…any time.  

Course overview

Spend three-months submerged in a mission style environment. This course is split between nine weeks of classes and three weeks of expeditions. The curriculum is the following: Wilderness First Responder (WFR), 4X4 Driving and Recovery, Missionary Theology, Come Back Alive Survival Course, GPS Navigation, Bush Cooking, Ministry Ethics, Preaching, Sector Management Development, Cross Cultural Communication, The Gospel of Identity, Expedition and Mission Training, Vehicle Mechanics, Workshop, Leadership, and Final Presentation: Sector Research Project. 

Course Dates

Mozambique 2020: March 10 – June 1

Zambia 2020: May 12 – August 10    |     August 25 – November 23

https://www.overlandmissions.com/apply

FAQ

Who can apply for AMT?

Anyone who believes Jesus is Lord and has an interest in full-time missions. 

Is there an age limit?

The minimum age requirement is 18 years old.  

Are married couples or families welcomed?

Yes. We certainly encourage couples and small families to engage in AMT. There are many couples and families involved in AMT and within Overland Missions’ staff. Special couples/family rates are offered for AMT.

More questions? Contact us

thank you for keeping my arms up!

With only four more days to go (the countdown is set to midnight!) before I leave for Zambia, I am INCREDIBLY excited for all that lies ahead!

You may not know me long enough to know the journey that God put me on to get me here: to this day, in this place, but it’s been a journey of more than 10 years!

This morning I was reading through Philippians, and it struck me anew how Paul interceded for the new Believers, how he eagerly hoped to be able to join them in person.

These sentiments are found throughout all of his letters. He takes special care to mention those who labour with him – Timothy, Aquila, Priscilla, and many others – honouring them for the work they do in the Kingdom. And he always points the church to Christ.

What a legacy!

One of the children’s stories that I finished up yesterday was about the Damascus road encounter (Acts 9).

I am constantly amazed that God specifically chose Saul to work among the gentiles, because his reputation was so well-known, and that made his testimony all the more believable.

In the end, God doesn’t care how amazing we think we are, or how skilled or able. He is simply looking for someone who is willing to take up his cross, to lay down his life — simply so that others might receive Life.

Like a drink offering, being poured out on the altar, nothing is worth more than honouring Him.

The first words God spoke after he called Paul was, “I will show him how much he must suffer for my name.” (Acts 9:15-16)

This morning, as I’m quite literally closing the books, I’d like to thank the hundreds of people who have journeyed with me over the years, sowing into the Kingdom, speaking God into my life, partnering in prayer, giving financially, interceding, weeding, watering, and harvesting.

I am incredibly honoured by each of you!

I cannot begin to call you all by name, but know that, I am deeply humbled by each of you keeping my arms up!

May you receive the crown of honour for your faithful work!

#runwildlivefree

#everytribeandtongue

#untilthewholeworldhears

kenneth

I promise — I do more than run around and take unstable videos of things.

This is a summary of yesterday’s jaunt.
The mud was kindly supplied by hurricane Kenneth.

For the past few days, we’ve had the loveliest showers and I’m so excited to see rivers and dams filling up.

South Africa has been suffering under extended drought for the past 4 years, and as a water scarce country surface water is not nearly enough to maintain the continually increasing demand for water for humans, animals and crops.

Large parts of Kwa-Zulu Natal have been flooded, and even now Hurricane Kenneth is ripping through northern Mozambique and the lower end of Tanzania.

Infrastructure is completely destroyed, taking with it the meager crops that was left over after hurricane Idai ripped through the country, less than a month ago.

So many precious people lost their lives, many lost loved ones, and many still lost their homes and livelihood.

I remain confident that, even in the destruction, there will be testimony of God’s faithfulness and His abundance.

My friends, these are the signs of the times!
The harvest is ready, but the labourers are few!

Therefore, pray to the Lord of the Harvest to send out more labourers into the fields!

Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Teaching them to observe everything that I have commanded you, and behold, I am with you all the days (perpetually, uniformly, and on every occasion), to the [very] close and consummation of the age. Amen (so let it be).

Matthew 28:19‭-‬20

#runwildlivefree
#everytribeandtongue
#untilthewholeworldhears

the Lord has heard

A year ago, I took this picture after a much needed rainstorm had passed. I walked through the garden, praying.

At the time, I had just resigned from my fulltime job, I had packed up my house and put everything in storage, and I was living in a friend’s guest room — waiting to hear from God about the next step I should take.

But surely God has heard. He has listened to my voice in prayer. Psalms 66:19

At the time, I had been walking around with a sense of dissatisfaction. Not because I was unhappy, per sé, but because there was an element of unfulfillment that had managed to weave itself into different areas of my life.

For many years, I had been praying, trusting, holding on to His promises, and even reminding Him about the pages and pages filled with prophetic words that I had written down through the years. From where I stood, I had done everything I could to be faithful, to be obedient, to fight the good fight, to run the race with endurance.

I was unsatisfied in my relationship with Him, feeling that church and worship had reached a plateau; that I wasn’t being released into the things I felt called to do. I was unsatisfied because, to a large extent, my friends and spiritual family did not understand why I was frustrated with the lack of momentum.

I felt like a racehorse, chewing at the bit as it was reigned in to keep the vegetable cart it was pulling from bucking and falling over. Why was I stuck in this in-between?

In January of 2018, God told me to enlarge my tents, and as I felt the buildup of this increase take place, my frustration with the external lack of growth increased.

I had a choice to make: do my own thing because I was convinced this is what I felt God had said, or honour my leaders in obedience, submitting to the authority which God had appointed.

In February of 2018, God told me to throw the net out to the other side, and within 24h I had resigned, gave notice for the apartment I was renting, and stepped into the Mission I had been praying about for more than 10 years.

I was, and still am, determined to be uncompromisingly obedient, to trust Him with every step, knowing that He is the hope that anchors my soul.

In this in-between season, I had been praying about a bunch of things, asking Him to give me a clear answer about What Comes Next, now that I had taken the plunge into the Great Unknown.

Isn’t it true that we sometimes go through seasons where things seem to be dreary and stale, where nothing seems to move forward and where breakthrough seems like a desert mirage? Distant and unattainable.

There are some specific things that I’ve been praying about for some time, and the Lord’s response is simply this: SHAMMAH. THE LORD IS HERE. HE HEARS.

A good friend recently shared this nugget of wisdom with me:“If Sarah had a son at 30, it would’ve been normal. If she had a son at 50, people would’ve thought it’s great and look how well she takes care of herself! But she had a son at 99, and the only One to receive glory from that is God.”

There are SO MANY examples from Scripture where people sought the Lord, crying out to Him.

There are AS MANY examples from Scripture where God answers prayer.

He knows our every thought, our every desire, our every prayer — even those we don’t know ourselves, or those we dare not whisper aloud.

He knows the depths of Man’s heart. He loves us all the same. And He is GOOD.

He is FAITHFUL.

He is not slow in remembering His PROMISES.

When the time is right, He will make it happen.

A year ago, I was chomping at the bit. But now that I look back I’m astounded by His faithfulness! Every day I get to live my dream: to run wild, live free; to share the Good News of the Gospel with men from every tribe and tongue. Indeed, my tents have been enlarged!

You see, whatever we’re praying for, even things that we’ve placed on the back burner because they seem to go unnoticed before God, ALL OF THAT is working for His glory!

If it were possible out of Man’s effort, Man would receive the glory and recognition. But, those things that are impossible for Man, are possible for God!

Never doubt God’s mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination! He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you.
Ephesians 3:20

Whatever breakthrough you’re trusting Him for, know this — THE LORD HEARS.

Hold on to the Promise Keeper and not simply the promises.

He is faithful.

It’s for His glory.

He hears.

#scenesfrommylife
#evenifyoudont
#thisislove
#shammah

for all men

I refuse to be ashamed of sharing the wonderful message of God’s liberating power unleashed in us through Christ! For I am thrilled to preach that everyone who believes is saved—the Jew first, and then people everywhere!

Romans 1:16

The Gospel is the Good News of Salvation for all men of all tribes and all Nations for all times.

I took this picture on April 4th 2018 in Mpatamatu, central Zambia. We were on our way back to town after ministering in the villages.

We were looking for a bucket to carry water in, when we came across a small settlement between some mango trees. It was the chief’s house.

Though none of us spoke any Bemba, and they spoke little English, we prayed for the chief who had backache, and his son, whom we suspected had Malaria.

When we went back the next day, the boy, who was unable to lift up his head the day before, came running down the road to meet us, excitedly telling us that his father’s back was healed.

He is the God of supernatural. When we trust Him, and obey Him to go where He sends us, lives are changed and hearts are restored.

#runwildlivefree

#everytribeandtongue

pray for the harvest

In Matthew 24, Jesus tells us which signs to look for in the last days — the last days before He returns.

Rather than joining the conspiracy on When the End of the Age will take place, I labour to share the Good News of Salvation with as many people as possible. With 28 days to go before leaving for Zambia, I’m spending some extra time in preparation for the work to which He has called me.

As ministry partner in the Kingdom, you’re making it possible for others to go to the most remote places on earth, to reach those who have never had the opportunity to hear the Truth about Him!

In Luke 10:2, Jesus tells us that the harvest is ready, but that there are not enough labourers to bring in this mighty harvest. He also says we should pray to the Lord of the harvest to send out more labourers into the fields!

what a wonderful privilege it is to be a labourer in His Kingdom!

Won’t you join me in praying for the harvest today?

  • that Believers all over the world will wake up to the call for labourers
  • that Believers will be witnesses and Kingdom Ambassadors in every area of everyday life
  • that those who suffer persecution will stand strong and hold on to God
  • that Believers will no longer be trapped in lukewarm religion, but that they will be drawn in to relationship with the Father

💕🌻 Until the whole world hears!

If you have any prayer requests, feel free to send them through — I am always happy to stand in faith with you!

#runwildlivefree

#everytribeandtongue

Thank you to each of you sending personal messages of encouragement and support. I truly appreciate every message!

a heart of compassion

One of the ways we express love is by showing compassion.There are multiple verses from Scripture that attribute compassion to God’s character. As much as He is Love, and Good, and King, and Just, and Kind, and Fair, He is compassionate — slow to become angry, and abundant in mercy.

Compassion is deeper than sympathy in that it urges us to take action.

Compassion

Merriam-Webster’s definition of Compassion.

Here are the Scriptures we’ll be looking at in this Devotional:

Compassion will propel you beyond your natural resources to access heaven’s resources; prompting you to look beyond your own needs, desires, and pain, as it urges you to respond to the move and unction of Holy Spirit.

Compassion has power because it’s God’s own power that is at work in us, and through us. Compassion calls you out of the boat, beyond your self-imposed limitations, beyond your comfort zone, into the uncharted waters where the glory of God dwells.

We must ask God to revive a heart of COMPASSION within us — to feel what He feels, to see through His eyes, and to respond with His heart, and His love.

This is the heart of missions.

#runwildlivefree

40 days

In the Bible, there are multiple instances where 40 days refer to a period of significance.

  • During the great flood, rain fell for 40 days and 40 nights. [Genesis 4:7]
  • The spies Moses sent out to Canaan explored the country across the Jordan for 40 days. [Numbers 13:2,25]
  • The Hebrew people lived in the wilderness for 40 years before entering the Promised Land. [Numbers 32:13]
  • Goliath challenged the Hebrew army twice a day for 40 days before he was defeated by David. [1 Samuel 17:16]
  • Before starting His ministry, Jesus fasted for 40 days and 40 nights in the Judean desert. [Matthew 4:2; Mark 1:13; Luke 4:2]
  • A period of 40 days passed from Jesus’s resurrection to His ascension. [Acts 1:3]

A year ago today, I headed to Zambia for the first time! In 40 days‘ time, I’ll be back!

Earlier, I was telling my mum and some friends how this is probably the most daunting, but also the most exciting season of my life to date.

Ten years of prayers, dreams, and prophecies are being fulfilled in front of my eyes — what an incredible honour and privilege it is to be a partner and a servant; working alongside Holy Spirit in the harvest fields of the world!

any road.
any load.
any time.

He is faithful!

#runwildlivefree
#everytribeandtongue

For everyone who calls upon the name of the Lord [invoking Him as Lord] will be saved. [Joel 2:32.] But how are people to call upon Him Whom they have not believed [in Whom they have no faith, on Whom they have no reliance]? And how are they to believe in Him [adhere to, trust in, and rely upon Him] of Whom they have never heard? And how are they to hear without a preacher? And how can men [be expected to] preach unless they are sent? As it is written, How beautiful are the feet of those who bring glad tidings! [How welcome is the coming of those who preach the good news of His good things!] [Isa. 52:7.]

Romans 10:13‭-‬15

May you have the courage to brave the Wilderness in order to gain the Promised Land.

The harvest is ready, but the labourers are few! Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out labourers!

go fish

A year ago today, I packed my household contents on a friend’s truck and a trailer, and moved for the 6th (what would later be the 8th) time in 3 years, leaving behind my desk job and a life of predictability and security, to set off on the greatest adventure yet!

I remember being completely fascinated by the pictures from my Children’s Bible when my mum used to read to me as a kid.

Jesus multiplying fish and bread.
Jesus healing the sick.
Jesus teaching His disciples.

I’m reminded of the time the disciples were fishing all night, without catching a single thing. Jesus tells them to throw the net out to the other side of the boat. They’re like, “Whaaaaat? We just spent the entire night doing just that!” But, when they act in obedience, they haul in the motherload.

I think one of he biggest lessons of Life with Jesus is to be obedient. David also said (more than once!), OBEDIENCE IS MORE IMPORTANT THAN SACRIFICE.

This time last year was probably one of the most uncertain times I’ve ever gone through — I had no plan, and no backup-plan, but I was determined to walk in obedience.

Those last few weeks contained sooooo many challenges, and I felt a bit like those disciples who are tired and worn out after a night at sea.

In obedience, I threw the net out to the other side even if it didn’t make any sense in the here and now.

My friend Hugo reminded me, “if you walk in obedience miracles will follow.”

Tonight I’m looking back at this sunset drive-by shot from a year ago, and I’m thankful for friends who go the (extra) distance. For parents and a sibling who support me. For far-away friends that uplift and affirm, and point towards the Truth. And above all, looking to Jesus — to keep from sinking.

A year later, I not only get to do my Dream Job while working in the Kingdom as a fisher of men, I’ve travelled all over, met wonderful people. made meaningful connections, and delved deeper into my relationship with God.

I recently spoke to my friend David about ministry, and especially Healing, and I’ve become increasingly aware that your revelation and your ministry has to come from a place of intimacy with God.

Isn’t it wonderful that He keeps drawing us closer, inviting us to live face-to-face with Him, to breathe His life through the Spirit and to share in worship through fellowship?

Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace (the throne of God’s unmerited favor to us sinners), that we may receive mercy [for our failures] and find grace to help in good time for every need [appropriate help and well-timed help, coming just when we need it].

Hebrews 4:16

When we have nothing else to fall back on, except God, it often forces us to dig deeper into Him; to hold on to the Promise Maker, and not only His promises.

Even now, I’m standing in front of challenges, but I am confident in His faithful love that upholds and sustains me, even when the waves crash over this little boat.

I pray you’ll be brave enough to step out onto the waves — keep your eyes on Him!

When you step out in faith, and walk in obedience, God provides — He is faithful!

#runwildlivefree